قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

براي بهره مندي از خدمات نصب و راه اندازي نرم افزار و سخت افزار اين قرارداد مناسب است و مي توان تعهدات و خدمات  طرفين  را در ان كاهش يا افزايش داد

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

 به تاريخ                       اين قرارداد بين شرکت . . . به نمايندگی جناب آقاي  . . . به نشانی : دفتر مرکزی - . . . ساختمان شماره. . . به شماره تلفن های . . . - . . .  که در اين قرارداد اختصاراً کارفرما ناميده مي شود از يک طرف  و شرکت ....... که به شمـاره ...... در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است و در اين قرارداد پيمانکار ناميده مي شود به نشانی : دفتر مرکزی  . .  به شماره تلفن های . . .  که از طرف ديگر , وفق شرايط و مفاد ذيل منعقد گرديد.

 ماده يکم - موضوع قرارداد

1-1 پشتيبانی فنی و نگهداری از سخت افزار و نرم افزار طبق پيوست شماره 1 و صورتجلسه های تنظيمی شامل ليست نرم افزارهای موجود و شناسنامه های تجهيزات مورد قرارداد

1-2 سرويس , نگهداری و تعمير کليه تجهيزات سخت افزاری و سيستم های مندرج در پيوست شماره يک ( پيوست شماره 1 شامل صورت خلاصه نرم افزارها و شناسنامه سخت افزارهای موجود در محل کارفرما مي باشد ) .

1-3 مشاوره در امور انفورماتيکی (كامپيوتر هاي سرور ، طراحي شبكه ، سخت افزار ، نرم افزار)

1-4 تهيه , نصب , راه اندازی و سرويس و نگهداری تجهيزات مربوط به برق اظطراری ( UPS ) .

1-5 تهيه,نصب و راه اندازی تجهيزات مربوط به يکپارچه سازی کامپيوترها ( Link ) .

1-6 تهيه تجهيزات کامپيوتری . 1-7 اجرای تمامی بندهای 1-1 الی 1- 6 جهت دفتر . . .  واقع در خيابان . . . به شماره تلفن . . .  لازم الاجرا مي باشد . ( طبق نياز کارفرما )

ماده دوم - مدت قرارداد

2-1 قرارداد حاضر از تاريخ . . . / . . . / 13  الي . . . / . . . / 13 به مدت يک سال شمسی دارای اعتبار و لازم الاجرا مي‌باشد.

2-2 در صورت انقضاء مهلت ياد شده ؛ قرارداد فوق قابل تمديد بوده و چنانچه تا يک ماه قبل از پايان مدت قرارداد , هيچ يک از طرفين نسبت به فسخ آن اقدام نکنند , به مدت يک سال ديگر ؛ قرارداد تمديد شده تلقی مي گردد .

تبصره 1: در صورت تمديد قرارداد برای نوبت بعدی , قرارداد جديد توسط پيمانکار تنظيم و تسليم کارفرما مي گردد.

 ماده سوم - تعهدات پيمانکار

3-1 - پيمانکار متعهد مي گردد پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما , در اسرع وقت اقدام به رفع ايراد نمايد .

3-2-  در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل ؛ پيمانکار موظف است ظرف مدت چهار ساعت ( در زمان عرف کاری ) به محل کارفرما مراجعه و عيب يابی نمايد , بديهي است مفادر بند 3-1 جهت دفتر تهران و آدرس قيد شده در قرارداد مي باشد .

3-3- به جهت آن که ارائه خدمات جهت دفتر .................... نيز در محدوده قرارداد فوق مي باشد ( طبق بند 1-7 ) , از اين رو هماهنگي های لازم جهت ارائه خدمات و رفع مشکلات مي بايست از سوی دفتر مرکزی به دليل عدم تلاقی در نحوه انجام خدمات ( همزمان ) توسط نماينده معرفی شده ( بند 4-1 ) انجام گيرد . ( طبق نياز کارفرما )

تبصره 2 : پيمانکار نهايت سعی خود را جهت ارائه سرويس به هر دو آدرس خواهد نمود , اما هيچ گونه تعهدی جهت ارائه سرويس همزمان به هر دو مکان را نداشته و در صورت وقوع مشکل همزمان تعيين اولويت با نماينده تام الاختيار کارفرما ميباشد . ( طبق نياز کارفرما )

3-4- پيمانکار متعهد مي گردد کليه تجهيزات مورد قرارداد ( پيوست شماره 1 ) را سرويس و کنترل کمی و کيفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نمايد .

3-5 - تعميرات مورد نياز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد .

3-6 - در صورت عدم وجود قطعه يدکی مورد نياز در بازار , مشاوره لازم توسط پيمانکار جهت امکان سنجی و رفع ايراد ارائه مي گردد اما پيمانکار هيچ گونه تعهدی در قبال تهيه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ؛ توسط پيمانکار در اختيار کارفرما قرار داده شده باشد ( تحت الحمايه پيمانکار باشد ) .

3-7 - پس از انجام سرويس و يا تعميرات ؛ سيستم موضوع قرارداد ؛ مجدداً توسط پيمانکار پلمپ مي گردد .

3-8 - اگر دستگاهی نياز به تعمير در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتي که زمان تعمير بيش از 24 ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد , پيمانکار موظف به جايگزينی يک دستگاه کامپيوتر بجای دستگاه در حال تعمير ميباشد .

3-9- پشتيبانی از نرم افزارهای مورد توافق در اين قرارداد ( صورتجلسه تنظيمی ) به عهده پيمانکار مي باشد .

تبصره 3 : نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفل های نرم افزاری ) و يا نرم افزارهای تحت الحمايه شرکت های نرم افزاری (داخلي و خارجی) و نرم افزارهای خاص  نوشته شده جهت کارفرما توسط شرکت های داخلی و خارجی مشمول اين قرارداد نمي گردد .

3-10- حمل دستگاه معيوب به تعميرگاه و بالعکس ( آدرس قيد شده از کارفرما "دفتر مرکزي" ) توسط پيمانکار انجام مي پذيرد.

تبصره 4: هزينه حمل دستگاه خارج از آدرس قيد شده بعهده کارفرما مي باشد .

3-11- پيمانکار متعهد مي گردد نهايتاً يک ماه پس از انعقاد قرارداد , گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند 1-4 و 1-5 با در نظرگرفتن تمامی موارد من جمله تعيين قيمت , مبالغ نصب و راه اندازی و سرويس و نگهداری ادواری ( يا هر شرايط مطلوب ديگر کارفرما ) ارسال نمايد .

3-12- پيمانکار متعهد مي گردد پس از امضاء قرارداد , تمامی دستگاه های موضوع قرارداد را ويروس يابی نموده و سپس نسبت به رفع احتمالی آلودگی ويروسی اقدام نمايد .

3-13- نرم افزار ويروس ياب برای بار اول بصورت رايگان نصب و راه اندازی مي گردد و به روز نگهداری نرم افزار يا تغيير آن طبق شرايط بند 3 ماده 4انجام مي پذيرد .

3-14- پيمانكار مهندس .... بعنوان نماينده تام الاختيار اين (مركز ، شركت) جهت نظارت، رفع ايراد و هماهنگي هاي لازم به كارفرما معرفي مي نمايد.

ماده چهارم تعهدات کارفرما

4-1 کارفرما متعهد مي گردد به منظور تسريع در امور قرارداد نماينده يا نمايندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهايتاً طي مدت 10 روز پس از امضاء قرارداد معرفی نمايد .

تبصره 5  : فقط درخواست های نماينده کارفرما يا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد مي باشد لازم الاجراء بوده ودرخواست های ديگر عوامل که به تائيد مديريت ( کارفرما ) نرسيده باشد , فاقد ارزش مي باشد و پيمانکار هيچ گونه تعهدی در قبال درخواست های افراد متفرقه ندارد .

4-2 کارفرما متعهد مي گردد جهت جلوگيری از آلوده شدن کامپيوترها به ويروس , به هيج عنوان از ديسکت و يا CD های متفرقه پيش از کنترل با برنامه ويروس ياب استفاده ننمايد . نرم افزار ويروس ياب با توجه به نيازهای کارفرما و با توافق طرفين تهيه , نصب و راه اندازی مي گردد . در غير اين صورت در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه ويروسی ؛ پيمانکار هيچ گونه تعهدی نداشته و مسئوليت آن با کارفرما مي باشد .

4-3 ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام امور سرويس و خدمات پشتيبانی , در هنگام مراجعه متخصصين پيمانکار .

4-4 کارفرما تعهد مي نمايد پرداخت مبلغ ماهيانه مورد توافق در ماده5 را به صورت منظم و بدون ديرکرد به پيمانکار پرداخت نمايد.

4-5 پرداخت صورتحساب های ارسالی و مبلغ تعيين شده در قرارداد حداکثر تا مدت 3 روز بعد از تاريخ صورتحساب به پيمانکار .

4-6 کــارفرما متعهد مي گردد اقدامات و همکاري های مقتضی را پس از ارائه گزارش کتبی پيمانکار ( مربوط به مفاد بند 1-3 قرارداد ) و در صورت تاييد آن به عمل آورد .

4-7 کارفرما تعهد مي نمايد اقدامات و همکاري های مقتضی جهت راه اندازی مفاد بندهای 1-4 و 1-5 را پس از ارائه گزارش کتبی پيمانکار و در صورت تاييد آن , در اسرع وقت انجام دهد .( طبق نياز کارفرما )

4-8 کارفرما متعهد مي گردد به هيچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاه های تحت الحمايه پيمانکار را ننمايد .

4-9 مشاوره با پيمانکار در مورد هر گونه تغيير و تحول و يا خريد , نصب و راه اندازی هر گونه تجهيزات مرتبط کامپيوتری.

تبصره 6: کليه دستگاهها و تجهيزات جانبی که توسط پيمانکار تهيه , نصب و راه اندازی گردد ؛  تحت پوشش تعمير و نگهداری قرار خواهند گرفت و هيچ گونه مبلغی جهت ارائه خدمات تا انتهای قرارداد در خصوص تجهيزات جديد اعمال نخواهد شد .

تبصره 7 : کليه دستگاه ها وتجهيزات جانبی که راساً توسط کارفرما تهيه , نصب و راه اندازی گردد ( در صورت نياز ) طي توافق جداگانه و بر اساس يک الحاقيه جديد که به امضاء طرفين قرارداد خواهد رسيد , تحت پوشش تعمير و نگهداری قرار خواهند گرفت.

 ماده پنجم مبلغ قرارداد

5-1 حق الزحمه پيمانکار در قبال خدمات مندرج در اين قرارداد , ماهيانه . . . ريال ( . . .  ريال ) بصورت خالص مي باشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت مي گردد .

5-2-حق الزحمه ماه اول به مبلغ . . .  ريال (  . . . ريال ) پس از امضاء قرارداد و پيش از آغاز کار به پيمانکار پرداخت مي گردد .

5-3 مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران وآدرس تعيين شده منظور گرديده است و ارائه خدمات در خارج از شهر تهران مشمول تأمين وسيله نقليه و يا پرداخت هزينه اياب و ذهاب از طرف کارفرما خواهد بود .

5-4 مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعويضی نمي باشد و هزينه قطعات تعويضی و لوازم مصرفی , طي صورتحساب جداگانه ای از طرف پيمانکار اعلام مي گردد و بديهي است کارفرما طبق ماده 4-5 عمل خواهد نمود .

ماده ششم تجهيزات , دستگاه ها و سيستم های موضوع قرارداد

6-1 ليست اوليه تجهيزات سخت افزاری مشمول قرارداد , در پيوست شماره يک مشخص گرديده است و ليست نهائي از کليه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد توافق در صورتجلسه تنظيمی بين نمايندگان پيمانکار و کارفرما مشخص خواهد شد.

ماده هفتم فسخ قرارداد

7-1 هر يک از طرفين قرارداد مي توانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی مبنی بر دليل فسخ قرارداد , طي مدت پانزده روز نسبت به فسخ قرارداد و تصفيه حساب اقدام نمايند.

ماده هشتم قوه قهره ( فورس ماژور )

8-1 هرگاه اجرای تعهدات مندرج در اين قرارداد به سبب بروز يکی از مصاديق قوه قهره , نه تنها برای هر يک از طرفين بلکه برای هر شخص حقيقی يا حقوقی ديگر نيز غير ممکن شود طرفين مي توانند با اعلام کتبی ؛ طي مدت پانزده روز به مدت قرارداد افزوده يا آن را فسخ نمايند ( در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور , طرفين قرارداد هيچ گونه ادعايي من جمله خسارت نخواهند داشت ) .

ماده نهم حق واگذاری

9-1 پيمانکار به هيچ وجه بدون جلب موافقت کتبی ( کارفرما ) حق واگذاری تمام يا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات ديگر ندارد ؛ در صورت انجام اين امر قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی مي گردد و علاوه بر آن ( پيمانکار ) محق به دريافت هيچ گونه مبلغی بابت خدمات انجام شده ( به جز آنچه قبلاً دريافت نموده ) نخواهد بود.

 ماده دهم ساير شرايط

10-1 در صورت عجز پيمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد , حق فسخ را برای کارفرما طبق ماده 7-1 محفوظ مي دارد .

10-2 پيمانکار محرم کارفرما مي باشد و فايل هايي که در اختيار پيمانکار قرار مي گيرد ( به هر صورت ) مي بايست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهايت سعی انجام گيرد و هر گونه سوء استفاده از آنها ( اگر ثابت شود از سوی پيمانکار بوده ) خيانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پيمانکار خواهد بود .

10-3 کليه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد بعهده پيمانکار مي باشد .

10-4 خسارات عمدی و يا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سيستم به عهده کارفرما خواهد بود .

10-5 خسارات ناشی از تعميرات انجام شده توسط افراد متفرقه , بعهده کارفرما مي باشد .

10-6 پيمانکار هيچ گونه مسئوليتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سيل و حوادث غير مترقبه ندارد .

10-7 خسارات ناشی از حمل و نقل سيستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما يا افراد متفرقه , بعهده کارفرما مي باشد .

ماده يازدهم نشانی طرفين

11-1 نشانی طرفين قرارداد همان است که در قرارداد اعلام گرديده ؛ و هر يک از طرفين در صورت تغيير آدرس , مکلفند ظرف سه روز نشانی جديد را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمايند و تا زمانی که نشانی جديد ابلاغ نگرديده , ارسال اوراق به نشانی قبلي به عمل خواهد آمد .

ماده دوازدهم حل اختلاف

12-1 کليه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای اين قرارداد و يا تعبير و تفسير مندرجات و مفاد آن بين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاکره حل و فصل نمود با داوري و حكميت آقا/ خانم/ موسسه يا شركت ....... بررسي و تصميم داور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده سيزدهم تبادل پيمان

13-1 اين قرارداد در 13 ماده و 7  تبصره و 1 برگ پيوست و در دو نسخه واحدالمتن و اعتبار تنظيم ومبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفين لازم الاجراء والاتباع است . 

كارفرما                                                                      پيمانكار

آمار بازدیدکنندگان

امروز132
دیروز785
این هفته5045
این ماه23187
مجموع806271

آی پی بازدیدکنندگان : 54.81.183.183
Unknown ? Unknown Sat 26 May 2018 06:30 توسعه یافته توسط وب سایت جومینا